ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ,КЊИГОВОДСТВО ,ПЛАН И АНАЛИЗУ

На основу члана 56.Статута Акционарског друштва за призводнју и ремонт АД „ТЕХНИЧКИ РЕМОНТ“Братунац ,а ради указане потребе ,Директор предузећа објављује :

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

За попуњавање упражњеног радног мјеста у Акционарском друштву за производњу и ремонт  А.Д. „ТЕХНИЧКИ РЕМОНТ“ Братунац

I

Акционарско друштво за производњу и ремонт „ТЕХНИЧКИ РЕМОНТ“А.Д. Братунац  врши пријем једног (1) кандидата у радни однос на одређено вријеме и то:

 

ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ,КЊИГОВОДСТВО ,ПЛАН И АНАЛИЗУ

 

II

Кандидат који се пријављује на оглас за попуњавање упражњеног радног мјеста мора испуњавати следеће услове:

 

ОПШТИ УСЛОВИ:

 • Да је државњанин Републике Српске,односно БиХ
 • Да је пунољетан,
 • Да има општу здравствену способност,
 • Да се против њега не води кривични поступак,

 

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

 

 • Квалификације :
 • ВСС Економског смјера ( дипломирани економиста)
 • Минимално 5 године радног искуства на истим или сличним пословима ,пожељно у финансијском сектору или ревизији
 • Активно знање енглеског језика (Б-1,Б,2)
 • Познавање рада на рачунару Office packet, и рад у информатичким програмима подршке из области књиговодства.
 • Пожељан сертификат о положеном стручном испиту за овлаштеног рачуновођу.
 • Одговорности:

–     одговара за послове радног мјеста,

–     организује тачно и ажурно вршење обрачуна плата, пореза и доприноса, попуњавање мјесечних пријава за порезе и доприносе и усаглашавање    наших обрачунских стања са стањима код надлежних институција ( Пореска управа РС, Фонд ПИО и сл…),

–     организије тачно и ажурно вршење обрачуна других примања по основу закона  и уговору о раду, вођење разних евиденција и израду разних  потврда радницима,

–     организује  обуставе на примања радника по разним основама,

–     организује правилно и тачно вођење благајничког пословања, пријема и предаје пазара и одржавање  благајничког  максимума у законским оквирима,

–     организује законито и правилно успостављање и контролисање уплата и исплата са жиро рачуна, готовинских уплата и  исплата,

–     организује свакодневно закључивање благајничког дневника и утврђивање стања новца у каси,

–     организује  израду планова и анализа и израду финансијских и књиговодствених извјештаја,

–     организује израду и реализацију планова потребних новчаних средстава, предлаже прибављање новчаних средстава и капитала, располагање новчаним средствима и прати прилив и одлив новчаних средстава,

–     организује фактурисање потраживања,  ликвидирање улазно-излазне материјалне, комерцијалне и финансијске документације и надзор  рационалности коришћења средстава,

–     организује  наплату потраживања, плаћање обавеза и праћење и кретање каматних стопа,

–     организује послове утврђивања, расподјеле, евентуалне исплате добити и вођење потребних евиденција о добити,

–     организује и одговара за ажурно и тачно вођење пословне документације  и припрему потатака за благовремену израду прописаних извјештаја,

–     организује и одговара за  тачну и уредну контролу и книжење књиговодствених исправа према насталим пословним промјенама, а у складу са одредбама прописаног контног оквира и аналитичког и контног плана,

–     организује и одговара тачно и благовремено усклађивање свих аналитичких евиденција са евиденцијама у главној књизи, ако се ове евиденције воде у оквиру књиговодства,  у посебним пословним књигама или код руковаоца материјалних вриједности (код економа, магационера пословође…)

–     организује и одговара за  тачно давање појединих података из књиговодства руководиоцу Сектора,

–     одговара за тачно и благовремено обављање других послова из дјелокруга књговодства, из описа послова и радних задатака утврђених у акту о унутрашњој организацији и систематизацији, (код економа, магационера пословође…)

–     предлаже и организује правовремену припрему годишњег пописа средстава и извора средстава,

–     организује и одговара за  преузимање  законито и правилно ликвидирање улазне и излазне финансијске и остале књиговодствене   документације,

–     организује и одговара за правилан и тачан унос података у апликацијама финансијског пословања по трансакцијама пословних догађаја,

–     организује и одговара за  тачно и ажурно вршење обрачуна плата, пореза и доприноса,

–     организује  правилан обрачун и вођење евиденције и плаћања ПДВ-а,

–     организује и одговара за уредно, ажурно и тачно вођење помоћних евиденција из дјелокруга свог радног мјеста,

–     организује и одговара за тачно и благовремено састављање одређених прегледа ( извода ) из дјелокруга свог радног мјеста,

–     обавезан је примјењивати систем управљања квалитетом у домену послова које обавља,

–     За свој рад одговара руководиоцу  Сектора.

–     обавља и остале задатке по налогу руководиоца  Сектора из домена дјелатности Друштва,

 

КАКВУ ОСОБУ ТРАЖИМО :

 

 • Упорну и стрпљиву особу која је усмјерена на постизање резултата и реализацију постављених циљева
 • Особу која је проактивна ,увјерљива у комуникацији ,поштује професионалну радну етику
 • Одговорна ,посвећена и прецизна у раду
 • Способност брзог уочавања
 • Интуитивно размишљање ,упорност ,самопоуздање, добра координација

                                        

                                               ШТА МИ НУДИМО :

 • Рад у компанији са дугогодишњим икуством и традицијом која поштује достојанство радника
 • Редовну плату и услове рада у складу са Законом о раду
 • Адекватно вредновање резултата рада уз стимулативну зараду
 • Осмочасовно радно вријеме (од понедељка до петка ,од 07:00 до 15:00)
 • Могућност стручног развоја
 • Службени телефон

 

Само кандидати који уђу у ужи избор биће контактирани ради даље селекције

 

III

 

           ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 

 • Радна биографија ( CV )
 • Диплома завршене школе
 • Доказ о стеченом радном искуству
 • Сертификат , диплома или сличан доказ о стеченом образовању и познавању енглеског језика.

 

 

IV

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.Пријаве се могу доставити путем поште ,сајта фирме или  E-mail-a на :

 

Адреса :Улица Подградачка 11,Братунац 75420

Контакт телефон: +38756 490 461, +387 66 585 633

E-mail: zeljko.pantelic@trb.ba или путем сајта  :www.trb.ba (opcija career)

Контакт особа :Жељко Пантелић дипл.правник

Location

TRB, Bratunac

Job Type

Full Time

Apply Now